проф. Ярослав Тагамлицки


Можете да чуете гласа на професо- ра ТУК - по време на лекция за тео- ремата на Вайерщрас-Стоун от де- кември '82!